دوره های آموزشی

آشنایی با مفهوم، انواع و علل بروز تعارض و تکنیک های مدیریت تعارض
آشنایی با مفهوم، انواع و علل بروز تعارض و تکنیک های مدیریت تعارض

تاریخ شروع: 1398/5/23
آموزش مدل های رفتاری DISc
آموزش مدل های رفتاری DISc

تاریخ شروع: 1398/5/22